Kiracı Özel

Esas Başvuru Hazırlama Rehberi

Bu rehber, teknoparka başvuran kişiler ya da firmalar için esas başvuru dosyasının hazırlanma sürecinde faydalı ipuçları içermektedir. Rehberi indirmek için tıklayınız.

Personel Kimlik Kartı İstek Formu

Erciyes Teknopark Personel Kimlik Kartı İstek Formu

Bölgedeki tüm personel vergi indirimi takibi (4691 sayılı kanun kapsamında çalışan personelin kullandığı gelir vergisi indirimi) teknopark kimlik kartları vasıtası ile yapılmaktadır.Her binanın giriş kapısının giriş ve çıkış yönlerinde birer tane kart okuyucu bulunmaktadır. Kart okuyucular kapıyı kontrol etmemekle birlikte kendisine okutulan kartın bilgilerini, okutulma saatini kaydetmektedir. Bu sayede ay sonunda oluşacak rapor ile hangi personelin ne kadar süre bölgede çalıştığı belirlenecek ve muafiyet evraklarınız bu bilgiler ışığında onaylanacak veya reddedilecektir. Dolayısı ile personelinizin iş yerine geldiğinde ve ayrıldığında kartını okutması son derece önemlidir. Kartını okutmayı ihmal eden personel sistemde giriş/çıkış yapmış olmayacağı için muafiyet kullanamayacaktır.

Mağduriyet oluşmaması için gerekli başvuruların zamanında yapılması, kartların temin edilmesi ya da yenilenmesi gereklidir. Aksi takdirde oluşacak problemlerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır.


“Daha önceden verilmiş tüm kartların elektronik vizeleri dolmuştur. Vize yenilemesi yapılması gerekmektedir, vize yenilemeyen kartlar geçersiz kalacaktır. Kartlar 1 yıl süre ile geçerli olacaktır ve her yıl yeniden elektronik vize yaptırmaları gereklidir. Elektronik vize yaptırmayan kartlar geçersiz olacaktır.”

Kimlik Talepleri argeportal.erciyesteknopark.com adresi üzerinden yapılmaktadır.

29797 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Teknoloji Keliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca sağlanan vergi muafiyetlerinde kullanılacak formları içermektedir.

Tek Pencere Sistemi Kullanma Kılavuzu
Dışarıda Geçirilen Sürelere İlişkin Kullanım Kılavuzu
Dışarıda Geçirilen Süreler Formu
Dışarıda Geçirilen Süreler Formu (Yüksek Lisans Doktora Öğrencileri)

Muafiyet Formları
 
Kira İndirimleri

Kiralanan Türü

Metre Kare Birim Kira Bedeli (KDV Hariç)

Tüm Ofisler

25,42 TL / m2

Aidat

16,44 TL / m2


ERCİYES TEKNOPARK KİRA İNDİRİMLERİ VE ŞARTLARI

1. 
Teknogirişim Sermayesi Desteği vb. kamu ar-ge desteği almaya hak kazanan firmalara Teknogirişim Sermayesi Desteği veya projeleri süresince uygulanmakta olan güncel kira bedelinin %75’i oranında indirim yapılacaktır. (Pro-Sera isimli kuluçka programına dahil olmaları koşulu ile).

2Pro-Sera programına dahil olan kuluçka firmalarına bodrum katta ofis tutmaları halinde %50 oranında indirim yapılacaktır.

3. Engellilik oranı % 40 ve daha fazla olan engelli T.C. vatandaşlarına ve en az %51 hissedarı oldukları şirketlere değerlendirme kurulundan onaylı ar-ge projeleri ve uygun ofis bulunması halinde 1 yıl süreliğine ar-ge projelerini gerçekleştirmeleri maksadı ile en fazla 30 m2 alana sahip ücretsiz olarak İnkübatör statüsünde ofis tahsis edilecektir*.

4. Aşağıda belirtilen tablodaki şekilde kiracılara kira fiyatları üzerinden belirtilen süreler için indirim uygulanacaktır, bir firmaya sadece en yüksek orana sahip en fazla iki konu kapsamında indirim yapılacaktır, ikiden fazla konu hakkında indirim aynı anda uygulanmayacaktır (peşin ödeme ve akademisyen ortaklığı indirimleri hariç, bu indirimlerle beraber kullanılacak indirimler bu indirimlerin üstüne eklenerek kullandırılacaktır, bu iki indirim (akademisyen ortaklığı ve peşin ödeme indirimi) birlikte kullanılabilir.), indirimler firmanın ilgili belgeleri yazılı olarak beyan edip indirim talep etmesine müteakip uygulanacaktırtoplam indirim oranı hiçbir şekilde %40’ı aşmayacaktır:

Konu

İndirim

Süre

En az bir yıl peşin ödeme indirimi 

%15

---

Teknopark adresli firma adına alınan her bir patent için    %20 1 yıl

Teknopark adresli firma adına alınan her bir endüstriyel tasarım, faydalı model için (alınma tarihi 1 yılı geçmemiş)

%10

1 yıl

Teknopark adresli firma adına yapılan SCI indeksli dergi yayınının her biri için (yayın tarihi 1 yılı geçmemiş)

%10

1 yıl

10 ve daha fazla ar-ge çalışanı istihdamı

%10

  İstihdam devam ettiği sürece

Yıllık 100.000 $ ve üstü teknoparktan doğrudan ihracat

%15

1 yıl

TTGV, Kosgeb Teknoloji AR-GE Desteği, TÜBİTAK, EUREKA, AB Çerçeve Projesi, San-Tez kapsamında destek alma

%10

1 yıl

Öğretim üyesinden ar-ge danışmanlık hizmeti alma (Akademisyen firmaları kapsam dışıdır, her bir akademisyenin verdiği tek bir hizmet kapsam içine alınabilir, hizmet veren akademisyen muhtasar ekinde de yer almalıdır.)

%5

1 yıl

Şirket sermaye yapısında hisse sahibi olarak öğretim elemanı veya öğretim elemanları ortağı bulunan şirketler, emekli öğretim elemanı veya emekli öğretim elemanları ortağı bulun şirketler
 
%10  Ortaklık devam ettiği sürece

* Bu hizmetten aynı anda en fazla 5 firmanın / kişinin faydalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Öncelik başvuru sırasına göre yapılacaktır.

 
 
 
Teknolojik Ürün Yatırımı Desteği

Teknolojik Ürün Yatırımı Desteği

Ar-Ge ve Yenilik Projesi/Faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programına duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Tekno Yatırım Programı ile teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmiştir.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu programı; öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürün ticarileştirmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amacıyla Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konmuştur.

Proje Bitirme Belgesi İçin Tıklayınız
 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Başvuru Kılavuzu

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Fizibilite

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Ek Belgeler

 
Firma Faaliyet İzleme Raporları

Değerli Erciyes Teknopark Firması,

Bilindiği üzere 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet göstermektesiniz.

Kanunun uygulanabilmesine yönelik olarak yürürlüğe konulan, "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği"nin 15 inci maddesinin aşağıdaki bentleri;
"n) Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,
o) Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması,"
görevlerini "Yönetici Şirkete" yüklemiştir.

İlgili mevzuat gereği Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösterdiğiniz süre içerisinde her ay düzenli olarak yönetici şirkete rapor sunmanız gerekmektedir. Raporların daha sağlıklı oluşturulması ve sizlere kolaylık sağlaması açısından bir “Web Tabanlı Firma Faaliyet İzleme Sistemi” oluşturulmuş bulunmaktadır. Her ay düzenli olarak aşağıda adresi belirtilen sisteme giriş yaparak faaliyet raporunuzu sunmanız gerekmektedir.

Raporunuz aktive edildiğinde sisteme giriş yapabilir ve raporunuzu oluşturabilirsiniz.


Lütfen ilgili ay için raporunuzu belirtilen son tarihine kadar doldurarak yönetici şirkete kaşeli imzalı olarak iletiniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sisteme erişebilirsiniz. Gerekli ve detaylı açıklamalar sistemde yer almaktadır.

Web Tabanlı Firma Faaliyet İzleme Sistemi Adresi :
http://argeportal.erciyesteknopark.com

Firmanıza Özel Sisteme Erişim Bilgilerinizi Yönetici Şirketten Temin Edebilirsiniz.

İletişim:
Ahmet Koray Yüksel
0352 224 81 12 - 13 (311)
ahmetkorayyuksel@erciyesteknopark.com

Tanıtıcı Tabela Standartları

Ana Tabela Standartları

 1. Tabelaların eni 60 cm ve boyu 45 cm olacaktır. Tabelaların kalınlığı 5 cm’den fazla olamaz.
 2. Tabelalar kapıların sağ veya sol tarafına kapı üst sınırı ile tabelanın üst sınırı aynı doğrultuda olacak şekilde ve kapıyla tabela arasında 5 cm mesafe kalacak şekilde asılacaklardır.
 3. Tabelalarda Firma Adı, Firma Sloganı ve Firma Logosundan başka hiçbir bilgi yer alamaz.
 4. Tabelalar çıkarıldıklarında duvarda hasara yol açmayacak şekilde ana yapıya zarar vermeden yerleştirilmelidirler.
 5. Tabelalar herhangi bir şekilde binadaki elektrikten beslenmemelidir. Eğer elektrik tüketecek bir tabela kullanılacaksa Yönetici Şirket’ten yazılı izin alınmalıdır.
 6. Tabelalar binanın mimari yapısı ve renkleri göz önüne alınarak modern bir tasarımla yapılmalıdırlar.

Ek Tabela Standartları
 1. Tabelaların eni 60 cm ve boyu 20 cm olacaktır. Tabelaların kalınlığı 5 cm’den fazla olamaz.
 2. Tabelalar ana tabelanın altına her iki kenardan hizalı ve aralarında 5 cm mesafe olacak şekilde asılacaklardır.
 3. Tabelalar çıkarıldıklarında duvarda hasara yol açmayacak şekilde ana yapıya zarar vermeden yerleştirilmelidirler.
 4. Tabelalar herhangi bir şekilde binadaki elektrikten beslenmemelidir. Eğer elektrik tüketecek bir tabela kullanılacaksa Yönetici Şirket’ten yazılı izin alınmalıdır.
 5. Tabelalar binanın mimari yapısı ve renkleri göz önüne alınarak modern bir tasarımla yapılmalıdırlar.
 6. Bir firma en fazla 2 adet ek tabela kullanabilir. İkinci tabela, birinci ek tabelanın altına her iki kenardan hizalı ve aralarında 5 cm mesafe olacak şekilde asılmalıdır.

Bina Kat Tabelaları

Bina girişlerine ayaklı kat planı reklam panosu yerleştirilmiştir. Her firmanın, kendisi için ayrılmış alana firma bilgilerini yazdırması gerekmektedir. Pano üzerinde firmanıza tahsis edilmiş 30 cm x 15 cm (TEKNO 4 VE 5.binalarında ölçü 15cm*7cm ‘dir) boyutundaki beyaz plastik tabakalar 2 vida ile sökülüp takılabilir bir yapıya sahiptir, bu tabakayı yönetici şirkete başvurarak temin edebilir ve herhangi bir reklamcıya götürerek kendiniz istediğiniz şekilde yaptırabilirsiniz.

 
Yeni Personel Bildirim Formu

İstiham edilecek tüm personelin (Ar-Ge personeli olsun ya da olmasın) rapor sistemine girilmiş olması zorunludur.
Personel rapor sistemine eklendikten sonra aşağıda yer alan form ve ekleri yönetici şirkete eksiksiz olarak teslim edilmelidir.
Aksi durumda işlem tamamlanmış kabul edilmeyecektir.

 

Firma Yıllık Faaliyet Raporu

Link

Ödeme Süreçleri

Otomatik Ödeme Talimatı

Otomatik Ödeme
Erciyes Teknopark'a olan kira ve aidat ödemelerinizi kredi kartınızı kullanarak otomatik bir biçimde ödeyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken aşağıda yer alan formu çıktı aldıktan sonra açıklamalara uygun olarak doldurup imzalayarak yönetici şirkete teslim etmek.

Açıklama: Formun tutar bölümüne her ay otomatik olarak çekilmesini istediğiniz tutarı yazınız, açıklama kısmına çekimin hangi gün yapılacağını belirtiniz. Yine açıklama kısmına bu talimatın bir otomatik ödeme talimatı olduğunu belirtiniz ve her ay belirtilen miktarın çekilmesini talep ediniz.

Formu indirmek için tıklayınız.

Online Ödeme Sistemi

Muhasebe süreçlerinizi daha kolay yönetebilmeniz ve hesaplarınıza daha rahat ulaşabilmeniz adına şirketimiz 15 Kasım 2016 tarihinden itibaren e-fatura ve e-arşiv uygulamasına geçmiştir. Bu tarihten itibaren tarafımızca kesilen tüm faturalar sadece elektronik ortamda düzenlenecek olup; ayrıca kağıt fatura basımı gerçekleşmeyecektir. Faturalar sistemimizde kayıtlı e-posta adresinize düzenli olarak gönderilecektir.

Bununla birlikte borç sorgulayabileceğiniz ve kredi kartı ile ödeme yapabileceğiniz online ödeme sistemi de devreye girmiştir.

Online Ödeme Linki: https://odeme.erciyesteknopark.com/

Fatura Başlığı

Erciyes Teknopark Fatura Bilgileri

Unvan

Erciyes Teknopark A.Ş.

Adres

Yeni Mahalle Aşıkveysel Bulvarı E.Ü.TGB. İdare Binası ve Kuluçka Mrk.-3 Binası 67 /28 38039 Melikgazi / Kayseri

Vergi Dairesi

Erciyes

Vergi No

342 028 09 70

Açıklamalar;

 1. Erciyes Teknopark A.Ş. E-fatura kayıtlı kullanıcısıdır.
 2. KDV’nin hem oranını belirtiniz hem de tutardan ayırarak ayrıca yazınız.
 3. Tevkifata konu olan mal ve hizmet satışlarında, ilgili oran kadar kdv tevkifatı yapınız.
 4. Mal satışlarında faturanın mutlaka irsaliyesini düzenleyiniz.
Banka Hesap Bilgileri

Erciyes Teknopark A.Ş. Kira Banka Hesabı

Hesap Sahibi ERCİYES TEKNOPARK A.Ş.
Banka Adı T.C. ZİRAAT BANKASI (TÜRK LİRASI)
Şube Adı KOCASİNAN ŞUBESİ/KAYSERİ
Şube Kodu 1733
Hesap Numarası 49921496-5037
IBAN TR28 0001 0017 3349 9214 9650 37
Muhtasar Eki Formu

Bu form tamamen online olarak rapor sistemi üzerinden doldurulmaktadır.
Manuel olarak hazırlanmış formlar kabul edilmemektedir.
Rapor sistemine erişmek için lütfen tıklayınız.

OGS | PTS Başvuru Süreci

Erciyes Üniversitesi (OGS) Başvuru Bilgileri ve Başvuru Formu

Erciyes Üniversitesi Otomatik Geçiş Sistemi (OGS)

Erciyes Teknopark firmaları üniversiteye Otomatik Geçiş Sistemi (OGS)’ni kullanarak girebileceklerdir. Her firma için bir araç (mesai saatleri içinde) ücretsiz, diğer araçlar ise ücretli olacaktır. Bunun için gerekli şartlar ve izlenecek yol Başvuru Formunda anlatılmaktadır. Başvuru formu doldurulduktan sonra yazıcı çıktısı alınacak ve imzalanacaktır. Formun ilgili bölümü firma yetkilisine onaylatılacak ve ayrıca firma kaşesi ile kaşelenecektir. Sonra bu çıktının ekine formda istenen belgeler eklenerek belgelerin her sayfası paraflanacaktır. İkinci araç için OGS etiket ücreti aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılarak dekont forma eklenecektir. Dekontta etiket talep edilen aracın plakası mutlaka belirtilmelidir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra başvuru formu ve ekindeki belgeler Erciyes Teknopark yönetici şirketine iletilecek ve formda belirtilen alan onaylatılacaktır. Bu adımdan sonra başvuru formu Rektörlük e-Kampus Ofisi’ne teslim edilecektir. Başvuru belgeleri Erciyes Üniversitesi e-Kampüs Ofisi tarafından incelenerek başvuru işleminin sonucu ilgili kişiye bildirilecektir.


OGS Etiketi Ücreti:
150 TL/Yıl (İkinci ve daha fazla araç için)
(Normal ticari firmalar için yıllık 400 TL (http://ogs.erciyes.edu.tr/Diger.aspx) olarak uygulanan ücret Erciyes Üniversitesi kararı ile Erciyes Teknopark firmalarına özel indirim ile sunulmaktadır.)

Ücretin Yatırılacağı Banka Hesabı:
Halk Bankası
Erciyes Üniversitesi Şubesi
Hesap No : 06000014
Şube Kodu: 1241
Hesap sahibi : Erciyes Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı
Dekontta etiket talep edilen aracın plakası, ad ve soyad mutlaka belirtilmelidir

E-Kampus Ofisi İletişim Bilgileri:
Rektörlük Binası, 2. kat
İrtibat: Osman Özlü
Tel: 4374901 / Dahili : 10063
E-mail: ozlu@erciyes.edu.tr
İnternet: http://e-kampus.erciyes.edu.tr
Başvuru formunu indirmek için tıklayın...

 

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Başvuru Formu

Erciyes Teknopark Plaka Tanıma Sistemi (PTS) başvuru formu

Bölge güvenliğinin daha sağlıklı bir biçimde sağlanabilmesi için Plaka Tanıma Sistemi (PTS) devreye alınmıştır. Sistem bölgeye giren ve çıkan plakaları kaydetmekte ve yetkili plakaları sorgusuz içeri kabul etmektedir. Tanımsız plakalar ise basit bir güvenlik sorgusundan sonra içeri alınmaktadır. Şirketiniz ile ilişkili araçları ekteki form aracılığı ile tarafımıza bildirebilirsiniz. PTS henüz yeni bir sistem olduğu için başlangıçta ufak çaplı sorunlar oluşturabilir (geç okuma, plakayı tanıyamama v.b.). Bu nedenle araç şoförlerinin giriş esnasında hızlarını oldukça düşürmeleri ve kapı açmadığında güvenlikten yardım istemeleri uygun olacaktır. Gösterdiğiniz sabır için şimdiden teşekkür ederiz.


PLAKA TANIMA SİSTEMİ GENEL KULLANIM TALİMATNAMESİ
1. Şirketler istedikleri kadar aracı kaydettirebilirler. Fakat kaydedilen her aracın sorumluluğu o firmaya aittir.
2. Kayıt için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
3. Kayıtlı araçlar Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından otomatik olarak tanınacak ve sorgusuz geçiş izni verilecektir.
Bunun dışındaki araçlar güvenlik görevlisi kontrolünde içeriye alınacaklardır.
4. Araçlar için istenecek belgeler:

 • Ruhsat fotokopisi

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) başvuru formunu indirmek için tıklayınız...

İletişim:
Galip GÜMÜŞ
0352 224 81 12 (307)
galipgumus@erciyesteknopark.com

Yapım İşleri Genel Şartnamesi

Erciyes Teknopark Yapım İşleri Genel Şartnamesi

Erciyes Teknopark Yapım İşleri Genel Şartnamesi İNDİR...

Sözleşme Öncesi Firmalardan/Şahıslardan İstenecek Belgeler
YENİ KATILIMCI EVRAK KONTROL FORMU
               
NO                   EVRAK ADI
1 Şirket esas sözleşmesi fotokopisi (Faaliyet alanı içerisinde mutlaka araştırma – geliştirme (ar-ge) ve yazılım yer almalıdır.)
2 Ticaret sicil gazetesine ilan verildiğine dair resmi yazı orijinali. (Teknopark adresli)
3 Ticaret odasından alınmış faaliyet belgesi orijinali. (Teknopark adresli)
4 İmza Sirküsü (Sermaye şirketi) ya da İmza Beyannamesi (Şahıs İşletmesi) fotokopisi. (Teknopark adresli)
5 Vergi dairesi yoklama fişi okunaklı fotokopisi (Teknoparkta açılan şirketin ya da şubenin açılış yoklama fişi) (Teknopark adresli)
6 Vergi levhası fotokopisi. (Teknopark adresli)
7 Şirkete ait iletişim bilgileri.
8 Taahhütname.
9 Sözleşmeyi imzalayacak şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi.
10 SGK işyeri bildirgesi. (Teknopark adresli)
11 Son aya ait SGK hizmet listesi dökümü.
12 SGK’lı çalışan yoksa bu durumu bildirir beyan.
13 Şirket imza yetkili ortakları, müdürleri ya da çalışanları içerisinde akademisyen var ise Üniversite izin yazıları ve şirket ile aralarında imzalanan sözleşmenin fotokopisi)
14 Teknoparkta çalışacak personele ait belgeler. (CV, Diploma Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, SGK İşe Giriş Belgesi, fotoğraf) - Her personel için ayrı ayrı eksiksiz sunulmalıdır.
15 Firma uzmanlık alan formu. (ektedir)
16 KOSGEB'e sunulmuş projenin onaylı bir örneği ve projenin kabul edildiğine dair KOSGEB yazısı.
17 KOSGEB-TEKMER ile kiracı arasında yapılmış kira sözleşmesi örneği ya da yer tahsisine dair belge.
18 Şirket kaşesi (Sözleşme ve tüm fotokopi evraklar kaşelendikten sonra iade edilecektir.)
19 Akademisyenler için üniversitelerinden temin edilmiş görevlendirme yazısı.
20 Smmm iletişim bilgileri
21

Adli Sicil Kayıt bilgileri (şirket yapısına göre tüm ortakların)

22 Sanayi Sicil Belgesi (e devlet veya bakanlık web sayfasından Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda müracatlarını yapmaları sistem üzerinden verilen evrakları doldurup, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.
               
2. Bina Klima Kontrol Kumandası Kullanma Kılavuzu (PDF)

2. Bina Klima Kontrol Kumandası Kullanma Kılavuzu (PDF) İNDİR...

3. ve 4. Bina Klima Kontrol Kumandası Kullanma Kılavuzu (PDF)

3. Bina Klima Kontrol Kumandası Kullanma Kılavuzu (PDF) İNDİR...