Muafiyetler

Erciyes Teknopark’ın bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olduğunu ve bu kapsamda bir kanuna bağlı (4691 sayılı Kanun) olarak faaliyet gösterdiğini belirtmek isteriz. İlgili kanun, bu kanuna dair yönetmelik ve konu ile alakalı mevzuat web sitemizden temin edilebilmektedir.

En kısa zamanda tarafınıza teslim edilmiş olan oturum açma bilgileri ile argeportal.erciyesteknopark.com adresinden firma bilgileri, firma ortaklık bilgileri, firma yetkili bilgileri, personel bilgileriniz ve kurul onayından geçmiş projeniz eklenmelidir. Bu bilgiler eklendikten sonra tarafınıza firma kabul yazısı verilecektir. (Bu belgeyi almadan asla muafiyet kullanamazsınız)

Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere tarafınıza verilmektedir. Bu sebeple her ne suretle olursa olsun orijinal evrağı saklamanız gerekmektedir. Ar-Ge personeli olarak çalışacak kişilerin argeportal.erciyesteknopark.com ekranında personel tanıtım kartında tanımlanması ve istenilen evrakların imzalanıp yönetici şirket yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir. Ortaklık yapısının düzenli olarak tarafımıza beyan edilmesi gerekmektedir. Kurumlar ve gelir vergisi muafiyeti için ise sadece bir defa vergi dairenize başvurmanız yeterlidir.

 ÖNEMLİ: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne göre personelin gelir vergisi istisnasından faydalanabilmesi için bu personelin çalışma saatlerini beyan ettiğiniz argeportal sisteminden alınacak içinde teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan Ar-Ge (Yazılım, Tasarım, Destek) personeli bilgi formu olan muafiyet raporu iki nüsha olarak tarafımıza teslim edilecektir. Teslim edilen raporlardan biri onaylanarak tarafınıza iletilecektir. Teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan personel bilgi formunda yer alan TGB içi toplam saat kısmında ilgili ayda personelin bölgede kaç saat çalıştığı görülmektedir. Muafiyetlerden tam manasıyla yararlanabilmek için Ar-Ge personelinin Teknoloji geliştirme bölgesinde haftalık 45 aylık en fazla 180 saat çalışması gerekmektedir. Hesaplanan saatler Kimlik Kartlı Geçiş Sistemimiz tarafından personelinizin her gün okuttuğu kartların özeti olarak argeportal sisteminde görülebilmektedir. Her ayın sonunda Muafiyet raporları doldurulacak ve Yönetici şirkete kontrol ve onaylama amaçlı teslim edilecektir. Teslim ettiğiniz evrakların ekinde mutlaka o aya ait Sigortalı Hizmet Listesi ve varsa akademisyen imzalı çalışma belgesi bulunmalıdır.

Kiralanan alanın ve altyapının standartlara uygun olarak ve diğer girişimcilerin imkanlarını kısıtlamayacak şekilde kullanılabilmesi için, kiralanan alanın büyüklüğünün çalıştırılacak eleman sayısıyla orantılı olması gerekmektedir. Bu oran her bir Ar-Ge personeli için en az 7m2 olarak belirlenmiştir. “Ofis Alanı/7” değeri küsuratlı bir sonuç ürettiğinde bu değer Erciyes Teknopark A.Ş. yönetimi tarafından uygun bulunursa bir üst sayıya yuvarlanabilir.

Destek Personeli: Ar-Ge personel sayınının %10’u kadardır. Ar-Ge personeli vergi avantajlarına sahiptir.

Kurumlar Vergisi Teşviki

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki Ar-Ge, tasarım ve yazılım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 2028 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Sigorta Prim Desteği

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı hazine tarafından karşılanmaktadır.

KDV İstisnası

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisnasının bulunduğu süre içinde, bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 2028 yılı sonuna kadar her türlü vergiden müstesnadır.

Ar-Ge ve tasarım personelinin bölgede yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla bölge dışında çalışmanın zorunda olması durumunda bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100’ü gelir vergisinden istisna edilecektir. Bu hükmün uygulanabilmesi için sağlanması gereken şartlar aşağıdaki gibidir; Girişimci şirketin yürüttüğü Ar-Ge ve tasarım projesinin bir kısmının teknoloji geliştirme bölgesi dışında yürütmesinin zorunlu olması gerekmektedir. Bu zorunluluk ile ilgili gerekçeli teklif ile çalışanların projeler itibariyle sayıları ve nitelikleri, projelerde görev aldığı süreler ve ücretlerine ilişkin bilgiler yönetici şirkete sunulmalıdır. Gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenerek, ilgili projenin bölge dışarısında yürütülüp yürütülemeyeceğinin tespit edilmesi şartıyla yönetici şirket tarafında gerekçeli teklif onaylanmalıdır. Dışarıda geçirilen süreye isabet eden ücrete ilişkin destek ve teşviklerden faydalanabilmek için yazılım ve/veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum ve kuruluştan alınan belge yönetici şirkete sunulmalıdır.

(Ar-Ge Harcamalarında) KDV İndirimi

4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, yeni makina ve teçhizat alımlarında uygulanır.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanlara istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatın, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde kullanılması gerekir. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin kapsamı ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmez.

Makina ve teçhizatın nitelik ve kapsamı, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinde istisna uygulamasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18) in (II/B-5. 1.) bölümündeki açıklamalara göre belirlenir.

Gümrük Vergisi İstisnası

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanacak bölgede yer alan girişimciler, Ar-ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini bölge yönetici şirketine iletecekler, bölge yönetici şirketi ise projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirecektir. Bölge yönetici şirketi, ithali uygun görülen eşyaya ilişkin başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’ne gönderecek ve Genel Müdürlük değerlendirerek sistem üzerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunacaktır.

Temel Bilimler Desteği

(1) Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir.

(3) Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanır.

(4) Bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/7/2017 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi esastır.

(5) Bu destekten yararlanacak işletmeler taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portal üzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlık başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

(6) Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.

Dışarıda Geçirilen Süreler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki firmalarda çalışan Ar-Ge personelinin, proje kapsamında veya lisansüstü eğitimle ilgili dışarıda geçirilen süreleri de muafiyet kapsamına alınmaktadır.

* Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları

* Diğer Ar-Ge / Tasarım Merkezlerinde yapılan çalışmalar

* Saha araştırması

* Bilimsel etkinlikler

* Prototip geliştirme faaliyetleri

Bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Teknolojik Ürün Deneyim (Tür) Belgesi

Erciyes Teknopark’ta yürütmüş olduğunuz projeler için nihai aşamada proje bitirme belgesi talep edilebilir. Bu aşamadan sonra Tür Belgesi için başvuru yapılabilir. Tür Belgesi kamu ihalelerinde “İş Bitirme Belgesi” yerine kullanılabilecektir. Tür Belgesi, veriliş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

 Tekno Yatırım

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler Tekno Yatırım Desteği Programına başvurabilirler.

Bu programın kapsamı;

* Makine ve Teçhizat Desteği

* Kredi Faiz Desteği

* İşletme Gideri Desteği

Gümrük Vergisi İstisnası

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanacak bölgede yer alan girişimciler, Ar-ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini bölge yönetici şirketine iletecekler, bölge yönetici şirketi ise projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirecektir. Bölge yönetici şirketi, ithali uygun görülen eşyaya ilişkin başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’ne gönderecek ve Genel Müdürlük değerlendirerek sistem üzerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunacaktır.